osoblje škole

Nizama Đipa, predsjednica
Melka Delalić, član
Velma Rebić, član
Elvira Handan, član

Memišević Amela, pedagog
Eldina Krečo, psiholog

Adelisa Redžić-Makić, psiholog-pripravnik

Medina Ćutahija, psiholog-pripravnik

Zvezdana Gorančić, logoped

Dejana Karan, defektolog

Kušumović Almira, bibliotekar

Arapčić Sandra, dip. pravnik – sekretar škole
Anesa Kovač, dip. pravnik – pomoćnik sekretara

Agić Elma
Zukanović Amila
Husić Lejla
Gežo Fatima, 
Fajić Edita
Marušić Tea
Handan Elvira
Šaljic Hatidža
Drkenda Kimeta
Popadić Biljana
Kadrić Fatima
Hrnjičić Edina
Šalaka Naida
Serdarević Amina

Maja Kapić
Nuhić Aida

Ibrahimović Fadila

Alma Nizić, pripravnica

Belma Smlatić-Harčević, pripravnica

 

Knežević Ines, prof. razredne nastave
Nirmala Čaušević, prof. pedagogije
Žuža Milijana, prof. razredne nastave

Fazlić Ehlimana, prof. razredne nastave

Mešić Sanela, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Hodžić Amra, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Džomba Branka, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Dautbašić Emina, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Halać Sanela, Engleski jezik
Edina Fejzović, Engleski jezik
Hadžiahmetović Fatima, Engleski jezik
Krnjaić Anita, Njemački jezik
Šopović Dženita, Njemački jezik
Bajrić Jasmina, Matematika
Softić-Avdić Fatima, Matematika/Fizika
Muhamedović Almina, Matematika

Jasmina Čorbo, Matematika

Lejla Muminagić, pripravnica/Matematika
Durmić Adnan, Tehnički odgoj/kultura, Informatika, EMIS odgovorna osoba
Munira Šarić, Informatika
Karahodžić Aida, Tehnička kultura
Krupalija Emira, Osnovi tehnike

Šljivo Hana, Historija
Arnela Selimović, Historija

Hajra Ćorović, Geografija/Društvo
Hodžić Mensura, Biologija

Ajva Skorupan, pripravnica/Biologija

Krčalo Edisa, Priroda
Zajko Suada, Hemija/Kultura življenja/Zdravi životni stilovi
Hadžimujić Amsar, Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi
Sofradžija Ajdin, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Kušumović Samir, Muzička kultura
Raguž Ivanka, Likovna kultura
Milić Adisa, Islamska vjeronauka
Bahtijarević Amela, Islamska vjeronauka
Beganović Zinajda, Islamska vjeronauka

Mujabašić Siniša, Katolički vjeronauk
Karović Selma, Građansko obrazovanje

Rifet Muhić, prof. razredne nastave i koordinator nastavnog procesa

Salkić Asmija, prof. razredne nastave

Salkić Hava, prof. razredne nastave

Alihodžić Almin, prof. razredne nastave

Aida Bešić, prof. bosanskog jezika

Hasan Huseinović, prof. engleskog jezika

Hercegovac Elma, prof. njemačkog jezika

Selimović Arnela, prof. historije i građanskog obrazovanja

Selma Pita, prof geografije

Softić-Avdić Fatima, bach. fizike i informatike

Aldina Čakrama, prof. matematike

Kemal Konaković, prof. likovne kulture

Bijelonja Adnan, prof. muzičke kulture

Haris Puteš, prof. biologije

Zulhida Mujčić, prof. tehničke kulture

Azra Esmić-Mujabašić, prof. islamske vjeronauke

Vahida Omeragić, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Admira Arnautović, prof. hemije i kulture življenja

Duraković Mirela

Kovač Larisa

Belma Bradić

Rakić Ranka

Bektešević Zarifa

Selimović Sanel, domar
Dizdarević Sabaheta, servirka
Gušo Đenita, higijeničarka
Gojak Selima, higijeničarka
Alić Sejka, higijeničarka
Mehanović Hamida, higijeničarka
Hadžović Velida, higijeničarka
Kuloglija Elvira, higijeničarka
Zineta Kurtović, higijeničarka

Hožbo Dževad, dnevni čuvar/portir
Muharem Ermin, dnevni čuvar/portir