osoblje škole

elma žužić, predsjednica
naida vejo-rizvanović, član
elvira handan, član
Emira hodžić, član

amsar hadžimujić, direktor škole

Memišević Amela, pedagog
Eldina Krečo, psiholog

xx

xx

Kušumović Almira, bibliotekar

Arapčić Sandra, dip. pravnik – sekretar škole

Agić Elma
Zukanović Amila
Husić Lejla
Gežo Fatima,
Fajić Edita
Marušić Tea
Handan Elvira
Šaljic Hatidža
Drkenda Kimeta
Popadić Biljana
Kadrić Fatima
Hrnjičić Edina
Šalaka Naida
Serdarević Amina

Maja Kapić
Nuhić Aida

Ibrahimović Fadila

Alma Nizić, pripravnica

aida redžep

aida hečimović

ines knežević, prof. razredne nastave
Nirmala Čaušević, prof. pedagogije
alma nizić, prof. razredne nastave

ena okić, prof. razredne nastave

Mešić Sanela, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Hodžić Amra, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Džomba Branka, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Dautbašić Emina, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
Halać Sanela, Engleski jezik
Edina Fejzović, Engleski jezik
Hadžiahmetović Fatima, Engleski jezik
Krnjaić Anita, Njemački jezik
Šopović Dženita, Njemački jezik
Bajrić Jasmina, Matematika
Softić-Avdić Fatima, Matematika/Fizika
Muhamedović Almina, Matematika

jasna šečić, matematika

Durmić Adnan, Tehnički odgoj/kultura, Informatika, EMIS odgovorna osoba
Munira Šarić, Informatika

imra memišević, informatika
Karahodžić Aida, Tehnička kultura
Krupalija Emira, Osnovi tehnike

Šljivo Hana, Historija
hana imamović, Historija

Hajra Ćorović, Geografija/Društvo
Hodžić Mensura, Biologija

mustafić senada, Priroda
Zajko Suada, Hemija/Kultura življenja/Zdravi životni stilovi
nedim hreljić, Tjelesni i zdravstveni odgoj

amna vefić, Zdravi životni stilovi
Sofradžija Ajdin, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Kušumović Samir, Muzička kultura
Raguž Ivanka, Likovna kultura
Milić Adisa, Islamska vjeronauka
Bahtijarević Amela, Islamska vjeronauka
Beganović Zinajda, Islamska vjeronauka

Mujabašić Siniša, Katolički vjeronauk
Karović Selma, Građansko obrazovanje

Rifet Muhić, prof. razredne nastave i koordinator nastavnog procesa

Salkić Asmija, prof. razredne nastave

Salkić Hava, prof. razredne nastave

Alihodžić Almin, prof. razredne nastave

Aida Bešić, prof. bosanskog jezika

Hasan Huseinović, prof. engleskog jezika

Hercegovac Elma, prof. njemačkog jezika

Selimović Arnela, prof. historije i građanskog obrazovanja

Selma Pita, prof geografije

Softić-Avdić Fatima, bach. fizike i informatike

Aldina Čakrama, prof. matematike

Kemal Konaković, prof. likovne kulture

Bijelonja Adnan, prof. muzičke kulture

Haris Puteš, prof. biologije

Zulhida Mujčić, prof. tehničke kulture

Azra Esmić-Mujabašić, prof. islamske vjeronauke

Vahida Omeragić, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Admira Arnautović, prof. hemije i kulture življenja

sabira rizvić

Bektešević Zarifa

Selimović Sanel, domar
Dizdarević Sabaheta, servirka
Gušo Đenita, higijeničarka
Gojak Selima, higijeničarka
Alić Sejka, higijeničarka
Mehanović Hamida, higijeničarka
Hadžović Velida, higijeničarka
Kuloglija Elvira, higijeničarka
Zineta Kurtović, higijeničarka

zdenka šurković, higjeničarka

Hožbo Dževad, dnevni čuvar/portir
Muharem Ermin, dnevni čuvar/portir